جغرافياي بازار و ديدگاه نسبت به آينده

جغرافياي بازار

شركت گازار 65 درصد توليدات خود را در سال 1388 به محصولات خودرويي گروه سايپا و 35 درصد را به محصولات گروه خودرو سازي ايران خودرو اختصاص داده است.

ديدگاه نسبت به آينده :

جايگاه گازار به عنوان تامين كننده قطعات پلاستيكي و برقي گروه سايپا و ايران خودرو ايجاب مينمايد تا طرحهاي گسترش توليدات خود را دردرجه اول باسياستهاي كلان گروه سايپا وايران خودرو هماهنگ نمايد. افزايش سهم شركت دربازارهاي هدف و نيز دستيابي به بازار هاي داخلي و خارجي جديد ،صورت پذيرد. ديدگاه پرسنل سازمان نسبت به آينده شركت بسيار روشن مي باشد و جهت به تعالي رساندن سازمان از طريق افزايش رضايت مشتريان وتوسعه بازاراز هيچ تلاشي دريغ نخواهدكرد.